F Màng chống thấm HDPE - Lót bạt ao nuôi tôm tại hộ Anh Tuấn - Cà Mau ~ Màng Chống Thấm HDPE
Công trình: Lót bạt ao nuôi tôm tại hộ Anh Tuấn
Địa điểm: Cái Nước, Cà Mau
Diện tích: 3.000m2 màng chống thấm HDPE


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

    Liên Kết khác

    Soft Rock